Основні публікації

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Яременко О.Ф. Будівельна механіка у прикладах/ Яременко О.Ф., Щебанін В.С., Орлов А.М., Сорока М.М., Калініна Т.О.// Навчальний посібник. – Одеса.- 2003.

 2. Яременко О.Ф. Приклади розрахунку та проектування балкових прогонових будов залізобетонних мостів/ О.Ф. Яременко, В.Г. Кваша, Н.О. Яременко, І.О. Твардовський, О.О. Яременко, О.М. Чучмай. – Одеса. – 2011. – с.312

 3. Дащенко А.Ф. ANSYS в задачах инженерной механики / А.Ф. Дащенко, Д.В. Лазарева, Н.Г. Сурьянинов / Изд. 2-е, перераб. и доп. Под ред. Н. Г. Сурьянинова. ― Одесса. ― Пальмира, 2011. ― 505 с.

 4. Дащенко А.Ф. Численно-аналитический метод граничных элементов / А.Ф. Дащенко, Л.В. Коломиец, В.Ф. Оробей, Н.Г. Сурьянинов ― Одесса: ВМВ, 2010. ― В 2–х томах. ― Т.1. ― 416 с. ― Т.2. ― 512 с.

 5. Сур’янінов, М.Г. Расчет пластин численно-аналитическим методом граничных элементов. Ортотропные и ребристые пластины / М.Г. Сур’янінов, И.В. Павленко // LAP LAMBERT Academic Publishing, - 2013, - 184 с.

 6. Сурьянинов, Н.Г. Строительная механика плоских и пространственных систем: учеб. пособие/ Н.Г. Сурьянинов; Астропринт. – Одесса: 2012. - 408 с.

 7. Сурьянинов, Н.Г. Практикум по строительной механике плоских и пространственных систем: учеб. пособие/ Н.Г. Сурьянинов; Астропринт. – Одесса: 2014. - 228 с.

 8. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України / М.М. Сорока, Співробітники ДП НДІБК та Асоціації Українського сейсмостійкого будівництва, ВАТ КиївЗНДІЕП, ОДАБА, КримГІІНТІЗ,, Мінрегіон України // Київ, ДП «Укрархбудінформ», 2014, 110 с.

 9. Сорока Н.Н., Моргун А.С. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2010, 244с.

 10. Сорока Н.Н. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник, Вінниця, ВНТУ,2015, Сорока Н.Н., Моргун А.С., Андрухов В.М., Меть І.М.

 11. Сорока Н.Н. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник. Сорока Н.Н., Моргун А.С. Вінниця, ВНТУ,2010, 244с.

 12. Сур’янінов, М.Г. Згин кругової циліндричної оболонки зі змінною товщиною// М.Г. Сур’янінов, Ю.С. Крутій// Вісник Хмельницького національного університету. -2016.-№2 (235). –С. 116-121.

 13. Сурьянинов, Н.Г. Компьютерные и Экспериментальные исследования модели кесонного перекрытия// Н.Г. Сурьянинов, И.А. Твардовский, А.М. Чучмай// Вісник Хмельницького національного університету. -2016.-№2 (235). –С. 186-190.

 14. Сур’янінов, М.Г. Аналітичний розв’язок задачі про вільні коливання прямокутної пластини, що лежить на змінній пружній основі// М.Г. Сур’янінов, Ю.С. Крутій// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк. -2016. – №53. – С.84-92

 15. Сур’янінов, М.Г. Чисельна реалізація аналітичного розв’язку задачі про вільні коливання прямокутної пластини, що лежить на змінній пружній основі// М.Г. Сур’янінов, Ю.С. Крутій// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк. -2016. – №54. – С.167-171

 16. Балдук, П.Г. Алгоритм определения BAL-индекса и методики получения сравнительных характеристик с его использования//П.Г. Балдук, Г.П. Балдук// Актуальные проблемы инженерной механіки: тезисы докл. ІІІ международной конф./ ОДАБА.-Одесса, 2016.-С.16-20.

 17. Твардовський, І.О. Встановлення віку корозії металу// І.О. Твардовський, Г.С. Чобан, В.Ю. Вандинський// Актуальные проблемы инженерной механіки: тезисы докл. ІІІмеждународной конф./ОДАБА.-Одесса, 2016.-С.202-206.

 18. Бекирова М.М. Несущая способность балок при рвсчете по первому предельному состоянию/ М.М. Бекирова, Т.А. Калинина// Весник КНУТД. -2016.- №3(98). -С.19-31

 19. Еньков Е.У. К анализу распределения сдвигодых усилий в железобетонных балках-стенках/ Е.У. Еньков, А.В. Попов// Вісник ОДАБА.-2016.-№61.-С.25-27

 20. Калинина Т.А. Проектирование и расчет композитних пластин с использованием пакета ANSYS// Т.А. Калинина, Д.В. Лазарева, А.И. Потапенко// Весник КНУТД. -2016 .-Т.96, №2. -С.61-67.

 21. Яременко Е.А. Приближенная методика определения жесткости железобетонных элементов / Е.А. Яременко, Н.А. Яременко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2016. - №32. - с. 290 – 295.

 22. Яременко Е.А. Диаграммы деформирования бетона и каменной кладки / Е.А. Яременко, Н.А. Яременко // Вісник ОДАБА. – 2016. - № 63. – с. 103 – 109.

 23. Чучмай, А.М. Расчет кессонных перекрытий численно-аналитическим методом граничных элементов / А.М. Чучмай, П.Г. Балдук, Н.Г. Сурьянинов // Вестник КНУТД. — Киев, 2016, вып. 2(95). — С. 129-139.

 24. Совгира, В.В. Процесс деформирования и разрушения одноосно сжатого бетона на основе полных равновесных диаграмм/ В.В. Совгира//Актуальные проблемы инженерной механіки: тезисы докл. ІІІмеждународной конф./ОДАБА.-Одесса, 2016.-С.196-202.

 25. Ковров, А.В. Идентификация систем с перекрестными связями с использованием теории графов / Ковров А.В., Шиляев А.С., Чучмай А.М. // Вісник ОДАБА – 2015 - №60 – С. 435-439

 26. Шиляєв, О.С. Застосування графічного інтерфейсу користувача при реалізації числено-аналітичного методу граничних елементів у MATLAB/О.С. Шиляєв// Актуальные проблемы инженерной механіки: тезисы докл. ІІІмеждународной конф./ОДАБА.-Одесса, 2016.-С.238-240.

 27. Моргун, А. С. Прикладання основ будівельної механіки до сучасних числових методів аналізу міцності будівельних конструкцій / А.С. Моргун, М.М. Сорока, С.О. Цимбал, В.О. Литвинюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, ВНТУ, №1, 2015 (18), с.74-79.

 28. Моргун, А.С. Компонування матриці жорсткості стержневої системи / А.С. Моргун, М.М. Сорока, В.О. Задорожнюк, Д.В. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, ВНТУ, №1, 2015 (18), с.80-85.

 29. Крутій Ю.С. Розрахунок на коливання стрижневих елементів змінної жорсткості методом прямого інтегрування / Ю.С. Крутій, В.І. Шваб’юк, М.Г. Сур’янінов // Проблеми міцності: науковий журнал. – Київ, 2016. – №3.  С. 58–68.

 30. Сур’янінов, М.Г. Механіка деформівного твердого тіла: минуле і сьогодення. [Навчальний посібник] / М.Г. Сур’янінов, Є.У. Єньков – Одеса: ОГАСА, 2017. – 146 с.

 31. Сорока М.М. ANSYS в завданнях стійкості плоских стрижневих систем. [Навчальний посібник] / М.М. Сорока – Одеса: ОГАСА, 2017. – 144 с.

 32. Балдук П.Г. Некоторые особенности формирования индивидуальных заданий магистров технических специальностей/ П.Г. Балдук, Н.Г. Сурьянинов// Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Удосконалення підготовки фахівців” ч.2 - ОДАБА, Одеса, 2018. - С. 14.

 33. Балдук П.Г. Fundamental solutions of the problem оn ortotropic plates vibrations/ П.Г. Балдук, Н.Г. Сурьянинов, Т.С. Маковкина// European Journal of Technical and Natural Science №2, 2018. - С. 29-32.

 34. Балдук П.Г. Топологическая оптимизация секции мачты связи средствами ПК «ANSYS»/ П.Г. Балдук, И. Бурганова// Тези доповідей 74-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії ― Одеса: ОДАБА, 2018, стр.34.

 35. Балдук П.Г. Лабораторні та комп’ютерні дослідження сталефібробетонних балок/ П.Г. Балдук, М.М. Сидорчук, Т.С. Маковкина// Тези доповідей 74-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії ― Одеса: ОДАБА, 2018, стр.37.

 36. Балдук П.Г. Інформаційна модель будівлі головного корпусу ОДАБА/ П.Г. Балдук, Е.О. Чищевой// Тезисы докладов V международной конференции «Актуальные проблемы инженерной механики», Одесса, май 2018 г., стр.26-29.

 37. Грига А.О. Аналіз впровадження фібробетону в сучасне цивільне будівництво/ А.О. Грига, П.Г. Балдук// I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Фізічні процесм в енергетиці, екології та будівництві», 17-18.04.2018 р. ОДАБА, стр. 27.

 38. Балдук П.Г. Создание кухонных фартухов в AUTODESK REVIT/ П.Г. Балдук, О.С. Вонсович// Тезисы докладов V международной конференции «Актуальные проблемы инженерной механики», Одесса, май 2018 г., стр.23-26.

 39. Корнеева И.Б. Компьютерные исследования напряженно-деформированного состояния плиты перекрытия из сталефибробетона/ И.Б. Корнеева, Н.Г. Сурьянинов, А.С. Шиляев// Вісник Хмельницького національного університету, т. 257, вип. 1.

 40. Яременко Н.О. Analysis of energy efficiency in construction/ Н.А. Яременко, Е.А. Яременко, И.А. Твардовский// European Journal of Technical and Natural Science №2, 2018, стр.52-55.

 41. Сурьянинов Н.Г. Calculation of plate-beam systems by method of boundary elements/ Н.Г. Сурьянинов, А.С. Шиляев// International Journal of Engineering & Technology, 7 (2.23) (2018), С. 238-241.

 42. Емельянова Т.А. Свободние колебания трехслойной пологой оболочки, подкрепленной поперечными ребрами жесткости/ Т.А. Емельянова, Н.Г. Сурьянинов, А.М. Чучмай// World Science, multidisciplinary scientific edition, №5 (33), Vol.1, May 2018, p.19-24.

 43. Бекирова М.М. Biomedical engineering software/ М.М. Бекирова, Е.У. Еньков, Е.А. Яременко// European Journal of Technical and Natural Science №2, 2018, стр.12-16.

 44. Бажанова А.Ю. Собственные колебания конструкций кессонного типа/ А.Ю. Бажанова, Д.В. Лазарева, Н.Г. Сурьянинов// Science Review, 3 (10), March 2018, Vol.2, стр.15-18.

 45. Сурьянинов Н.Г. Свободные колебания ортотропных пластин/ Н.Г. Сурьянинов, А.Ю. Бажанова, Т.С. Маковкина// Science Review, 3 (10), March 2018, Vol.2, стр.53-57.

 46. Неутов С.Ф. Фрактальный кластер фибробетона на основе модели Виттена-Сандера/ С.Ф. неутов, М.М. Сидорчук, Н.Г. Сурьянинов// Міжнародна конференція "Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних будівельних материалів і конструкцій", 11-13 квітня 2018.

 47. Бекирова М.М. Программное обеспечение в биомедицине/М.М. Бекирова, Е.У. Еньков, Е.А. Яременко// Тези доповідей 74-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії ― Одеса: ОДАБА, 2018.

 48. Фомин В.М. Nonlinear dynamic analysis of a stepped reiforced concrete column by the boundary element method/В.М. Фомин, П.Г. Балдук, И.А. Твардовский// Engineering studies, Issue 3 (2), 2018, vol.10, р.791-802.

 49. Крутий Ю.С Development of the method for calculation of cantilever construction's oscillations taking into account own weight/ Ю.С. Крутий, Н.Г. Сурьянинов, В. Вандинский// Easten-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 2018, р.13-19.

 50. Дорофеев В.С. Проблемы научного сопровождения проектирования зданий повышенной этажности в городе Одесса/ В.С. Дорофеев, К.В. Егупов, А.В. Мурашко, Н.Н. Сорока// Збірка тез доповідей. 11 всеукраїнська науково-технічна конференція "Будівництво в сейсмічних районах України".

 51. Адамчук Н.В. Повышение сейсмостойкости кирпичных зданий старой застройки/ Н.В. Адамчук, В.С. Дорофеев, К.В. Егупов, А.В. Мурашко, Н.Н. Сорока, Н.В. Пушкарь// Збірка тез доповідей. 11 всеукраїнська науково-технічна конференція "Будівництво в сейсмічних районах України".

 52. Балдук Г.П. Комплексна якість ІБП як важіль в регулюванні забудови населених пунктів/ Г.П. Балдук, П.Г. Балдук, И.Б. Азарова// Збірка тез доповідей 2 науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м.Одеси" 27-29 вересня 2018р., стр.18.

 53. Ковров А.В. Перспективы применения фибробетона в одесском регионе/ А.В. Ковров, С.Ф. Неутов, М.М. Сидорчук, Н.Г. Сурьянинов// Збірка тез доповідей 2 науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м.Одеси" 27-29 вересня 2018р., стр. 85-88.

 54. Сурьянинов Н.Г. Adaptaciya algoritma chislenno-analiticheskogo metoda granichnyh ehlementov k raschetu perekrestno-balochnyh system/ Н.Г. Сурьянинов, А.С. Шиляев// International Academy Journal. Web of Scholar. 7(25), Vol. 1, рр. 9-14. doi: 10.31435/rsglobal_wos/12072018/5971.

 55. Сурьянинов Н.Г. Forced vibrations of joined fibrous concrete beams at their approximation by system with two DOF/ Н.Г. Сурьянинов, С.Ф. Неутов, М.М. Сидорчук// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VI(21), Issue: 179, 2018 Sept., рр.70-72.

 56. Емельянова Т.А. Stability of Three-layered Sloping Shells Supported by Transverse Stiffness Ribs/ Т.А. Емельянова, Н.Г. Сурьянинов, А.М. Чучмай// 6th international conference on advances in civil, architecture and environmental engineering (ICCAEE). July 4, 2018. Ref. No. : ICONTES-2018-06-28/1710.

 57. Сурьянинов Н.Г. Development of numerical-analytical boundary element method to calculation of rods, plates and shells/ Н.Г. Сурьянинов, П.Г. Балдук, А.М. Чучмай// XXXII Construction texnology exhibit, 2018, Spain.

 58. Барабаш М.С. Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР/ М.С. Барабаш, М.М. Сорока, М.Г. Сур’янінов// Монографія. Одеса: Екологія, 2018. – С.248.

 59. Бажанова А.Ю. Інформаційні технології в проектуванні/ А.Ю. Бажанова, Д.В. Лазарєва, М.Г. Сур’янінов// Навчальний посібник. Одеса: ОДАБА, 2018. - 290 с.

 60. Сурьянинов Н.Г. Жемчужина украинской и мировой культуры ― одесский пассаж и его архитекторы/Н.Г. Сурьянинов// ІV Международная научно-практическая конференция «Юг Украины в отечественной и европейской истории». Одесса, 13–14 сентября 2018 г.

 61. Сурьянинов Н.Г. К решению задачи изгиба цилиндрической оболочки методом граничных элементов/ Н.Г. Сурьянинов, Ю.С. Крутий// Тези доповідей 7-ої міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД І БУДІВЕЛЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ», що присвячена 110-річчю з дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. Харків 2018.

 62. Крутій Ю.С. Аналітичні формули для частот коливань шарнірно обпертих конструкцій з урахуванням власної ваги/ Ю.С. Крутій, М.Г. Сур’янінов, В. Вандинський// Тези доповідей 7-ої міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД І БУДІВЕЛЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. Харків, 2018.

 63. Mykola Suriyaninov. Free oscillations of orthotropic plates/ Mykola Suriyaninov// II International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» March 16, 2018 Warsaw, Poland.

 64. Mykola Suriyaninov. Free vibrations of a three-layer polyghous case supported by transverse ribs of rigidity/ Mykola Suriyaninov// II International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» March 16, 2018 Warsaw, Poland.

 65. Volodymyr Fomin. Nonlinear Dynamic Analysis of a Reinforced Concrete Frame by The Boundary Element Method/ Volodymyr Fomin, Mariam Bekirova, Inna Fomina, Mykola Suriyaninov// 6th international conference on advances in civil, architecture and environmental engineering (ICCAEE). July 4, 2018. Ref. No.: ICONTES-2018-06-28/1712/

 66. Tetyana Emelyanova. Free Vibrations of Three-Layered Closed Shell Supported by Longitudinal Stiffness Ribs/ Tetyana Emelyanova, Mykola Suriyaninov, Oleksiy Shyliaiev// 6th international conference on advances in civil, architecture and environmental engineering (ICCAEE). July 4, 2018. Ref. No.: ICONTES-2018-06-28/1711.

 67. Калініна Т.О. Розрахунок плоскої ферми в програмі ANSIS R17/1. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни "Інформаційні технології проектування транспортних споруд" до розрахунково-графічної роботи для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 192/ Т.О. Калініна, І.О. Твардовський, О.М. Чучмай. Одеса. Друкарня ОДАБА, 2018. - 20 стр.

 68. Твардовський І.О. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни "Будівельна механіка (спецкурс 2)" до РГР для студентів освітнього рівня "Бакалавр" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Промислове та цивільне будівництво", "Мости та транспортні тунелі" денної форми навчання// І.О. Твардовський, Т.О. Калініна, О.М. Чучмай// Одеса. Друкарня ОДАБА, 2018. - 30 стр.

 69. Яременко О.О. Методичні вказівки та вихідні дані по виконанню РПР з дисципліни Об'ємне проектування/ О.О. Яременко, Т.О. Калініна, О.І. Столевич// Одеса. Друкарня ОДАБА, 2018. - 42 с.

 70. Яременко О.О. Напряженно-деформированное состояние кессонных железобетонных перекрытий в упругой стадии работы и при наличии трещин/О.О. Яременко, Н.О. Яременко// V международная конференция «Актуальные проблемы инженерной механики», Одесса, май 2018 г., стр.262-264.

 71. Бондарець Р.А. Система екологічної сертифікації/ Р.А. Бондарець, О.О. Яременко, Н.О. Яременко// V международная конференция «Актуальные проблемы инженерной механики», Одесса, май 2018 г., стр.261-262.

 72. Калінін О.О. Про методику експериментальних досліджень особливостей формування протягом часу міцностних і деформативних характеристик бетону в залізобетонних зразках/ О.О. Калінін, А.М. Бредньов, В.П. Бредньова, Т.О. Калініна// Тези доповідей 74-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії. Одеса, ОДАБА. 17-18 травня 2018 року. стр. 263.

 73. Kernytskyy I. Improvement of the method of execution of graphic works on the engineering graphics/ Kernytskyy I., Nikitenko O., Kalinin О.О., Kalinina Т.О.// Матеріали 23-ї міжнародної науково-методичної конференції "Упрвління якістю підготовки фахівців", ч.2, стр. 6-7. 19-20 квітня 2018р.

 74. Сорока М.М. Розв'язок нелінійних задач будівельної механіки/ Сорока М.М.// Навчальний посібник. Одеса: ОДАБА, 2018. - 203с.

 75. Крутій Ю.С. Методи розрахунку циліндричних оболонок. Монографія/ Крутій Ю.С., Сур’янінов М.Г., Чучмай О.М.// Одеса: ОДАБА, 2018, 182 стр.

 76. Калініна Т.О. Методичні вказівки та вихідні дані до контрольної роботи з дисципліни "Оптимальне проектування будівельних конструкцій" для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Промислове та цивільне будівництво"/ Калініна Т.О., Бекірова М.М., Вигнанець М.М.// Одеса: ОДАБА, 2018, 17 стр.

 77. Твардовський І.О. Методичні вказівки та вихідні дані з дисципліни "Системи наскрізного проектування (Sofistik)" до розрухунково-графічних робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" галузей знань 12 "Інформаційні технології"/ Твардовський І.О., Калініна Т.О., Чучмай О.М.// Одеса: ОДАБА, 2019, 34 стр.

 78. Балдук П.Г. "Інженерні основи метода скінченних елементів" методичні вказівки та вихідні дані до індивідуальних розрахункових робіт студентів освітнього рівня "магістр" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізацій "Промислове та цивільне будівництво", "Мости і транспортні тунелі"/ Балдук П.Г., Яременко О.О., Чучмай О.М.// Одеса: ОДАБА, 2019, 40 стр.

 79. Сур’янінов М.Г. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Механіка деформівного твердого тіла" для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 12 "Інформаційні технології"/ Сур’янінов М.Г., Шиляєв О.С., Емел’янова Т.А.// Одеса: ОДАБА, 2018, 33стр.

 80. Сорока М.М. Методичні вказівки та вихідні дані до курсової роботи з дисципліни "Оптимальне проектування транспортних споруд" для студентів освітнього рівня "Магістр" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Мости і транспортні тунелі"// Сорока М.М., Калініна Т.О., Бекірова М.М., Маковкіна Т.С.// Одеса:ОДАБА, 2019, 29 стр.

 81. Балдук Г.П. Из опыта работы студенческого научного кружка на кафедре строительной механики/ Балдук Г.П., Балдук П.Г., Сур’янінов М.Г.// Тези доповідей XXIV Міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ». Частина 1. 18-19 квітня 2019р., с.139-140.

 82. Калінін О.О. Рerfection of the task "coted projection" considering the experience of the polish university/ Калінін О.О., Калініна Т.О., Ковальова Г.В.// Тези доповідей XXIV Міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ». Частина 2. 18-19 квітня 2019р., с.5.

 83. Калінін О.О. Проблемы проведения студенческих шахматных турниров/ Калінін О.О., Калініна Т.О., Белікова О.В.// Тези доповідей XXIV Міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ». Частина 2. 18-19 квітня 2019р., с.58.

 84. Бекирова М.М. Методика расчета внецентренно сжатых стержней/ Бекирова М.М.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с. 18.

 85. Балдук П.Г. BIM-модель енергоспоживання будівлі/ Балдук П.Г.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с. 19.

 86. Сурьянинов Н.Г. Експериментальные исследования железобетонных и фибробетонных балок при кратковременных и длительных нагрузках/ Сурьянинов Н.Г., Неутов С.Ф., Выгнанец М.М.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с. 20.

 87. Калініна Т.О. Визначення ступені пошкодженння зварних швів/ Калініна Т.О. Твардовський І.О.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с. 21.

 88. Сорока М.М. Граничний стан арок/ Сорока М.М.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с. 22.

 89. Твардовский И.А. Оценка резерва несущей способности остова здания гостиничного комплекса "Юности"/ Твардовский И.А., Курган П.Г., Поливанов А.А.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с. 23.

 90. Твардовский И.А. Расчет рам на упругом основании с применением расчетного комплекса ANSYS/ Твардовский И.А., Чучмай А.М.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с.24.

 91. Яременко О.О. Застосування програмного комплексу ANSYS для розрахунку підземної споруди/ Яременко О.О., Яременко Н.О.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с.25.

 92. Балдук П.Г. Проблеми організації спільної роботи команди проекту на основі технологій ВІМ/ Балдук П.Г., Балдук Г.П., Білега О.В., Азарова І.Б.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с. 191.

 93. Калинин А.А. Проблемы обеспечения безопасности пешеходов на перекрестках/ Калинин А.А., Карпюк М.В., Калинина Т.А., Никитенко О.А.// Тези доповідей 75 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 16-17 травня 2019 р., с. 248.

 94. Калінін О.О. Проблеми інфраструктури громадського міського транспорту/ Калінін О.О., Калініна Т.О., Ковальова Г.В., Нікітенко О.А. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми та перспективні напрямки інноваційного розвитку міста" ,ОДАБА, 11-12 квітня 2019 р., с.65-66.

 95. Суходоев Ю.Ф. К расчету подпорной стены комбинированного типа с использованием программного обеспечения/ Суходоев Ю.Ф., Твардовский И.А., Чучмай А.М.// Вісник Одеського національного морського університету. Збірник наукових праць. Випуск 4(57). Одеса-2018, с.150-159.

 96. Балдук П.Г. Модель енергоспоживання будівлі/ Балдук П.Г., Курган А.Ю.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.33-36.

 97. Бекирова М.М. Методика расчета стержней с учетом малых и больших эксцентриситетов/ Бекирова М.М.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.47-49.

 98. Калініна Т.О. Експериментальні дослідження зміни перетину металевих елементів в залежності від агресивного середовища/ Калініна Т.О., Твардовський І.О., Чучмай О.М.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.121-124.

 99. Крутій Ю.С. До розрахунку оболонок чисельно-аналітичним методом граничних елементів/ Крутій Ю.С., Сур’янінов М.Г.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.174-176.

 100. Калініна Т.О. Дослідження деформативних особливостей армованого бетону/ Калініна Т.О., Калінін О.О., Нікітенко О.А., Нігірняк М.В.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.227-230.

 101. Отрош Ю.А. Експериментальні та комп'ютерні дослідження залізобетонних балок при високотемпературних впливах/ Отрош Ю.А., Ковалевська Т.М., Сур’янінов М.Г.// інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.236-238.

 102. Сорока М.М. Построение области прочности сечения/ Сорока М.М.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.269-271.

 103. Твардовський І.О. Определение несущей способности анкерных креплений в ребристых плитах перекрытия/ Твардовський І.О., Чучмай О.М.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.300-302.

 104. Яременко О.О. Розрахунок підземної споруди із застосуванням програмного комплексу ANSYS/ Яременко О.О., Яременко Н.О.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.314-316.

 105. Клименко Є.В. Моделювання роботи кам'яного стовпа методом скінченних елементів у ПК ANSYS/ Клименко Є.В., Сур’янінов М.Г., Гриньова І.І.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.331-332.

 106. Бажанова А.Ю. Експериментальные исследования свободных колебаний железобетонных и фибробетонных балок/ Бажанова А.Ю., Маковкіна Т.С., Чопенко С.В.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.29-31.

 107. Неутов С.П. Экспериментальные исследования сталефибробетонных конструкций/ Неутов С.П., Корнеєва І.Б., Вигнанець М.М., Маковкіна Т.С.// VІ Міжнародна конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки", 20-24 травня 2019, с.147-149.

 108. Яременко О.О. Расчет железобетонных кессонных перекрытий/ Яременко О.О., Яременко Н.О.// Вісник Хмельницького національного університету, Вип. №2 (271). Хмельницький, 2019, с. 207-211.

 109. Сурьянинов Н.Г. Экспериментальные исследования и компьютерное моделирование железобетонной балки при пожаре/ Сурьянинов Н.Г., Отрош Ю.А., Шиляев А.С.// Natural and Technical Sciences, VI (22), ISSUE 186, Dec. 2018, pp. 76-79.

 110. V.Fomin. Nonlinear dynamic analysis of a reinforced concrete frame by the boundary element method/ V.Fomin, M.Bekirova, M.Surianinov, I.Fomina// Materials Science Forum 6th International Conference "Actual Problems of Engineering Mechanics" (APEM 2019), ISSN:1662-9752, Vol.968, p.383-395.

 111. M.Surianinov. Investigation of free vibrations of three-layered circular shell supported by annular ribs of rigidity/ M.Surianinov, T.Yemelianova, O.Shyliaiev// Materials Science Forum 6th International Conference "Actual Problems of Engineering Mechanics" (APEM 2019), ISSN:1662-9752, Vol.968, p.437-443.

 112. Yu. Krutii. Analytic Formulas for the Cantilever Structures' Natural Frequencies with Taking into Account the Dead Weight/ Yu. Krutii, M. Surianinov, V. Vandynskyi// Materials Science Forum 6th International Conference "Actual Problems of Engineering Mechanics" (APEM 2019), ISSN:1662-9752. – 2019. - Vol.968. - P. 450-459.

 113. Yu. Krutii. The Solution of the Shells Theory Problems by the Numerical-Analytical Boundary Elements Method/ Yu. Krutii, M. Surianinov, V. Chaban// Materials Science Forum 6th International Conference "Actual Problems of Engineering Mechanics" (APEM 2019), ISSN:1662-9752. – 2019. - Vol.968. - P. 460-467.

 114. Yu. Otrosh. Experimental and Computer Researches of Ferroconcrete Beams at High-Temperature Influences/ Yu. Otrosh, M. Surianinov, A. Golodnov, O. Starova// Materials Science Forum 6th International Conference "Actual Problems of Engineering Mechanics" (APEM 2019) ISSN:1662-9752. – 2019. - Vol.968. - P. 355-360.

 115. A. Kovalov. Experimental and Computer Researches of Ferroconcrete Floor Slabs at High-Temperature Influences/ A. Kovalov, Yu. Otrosh, M. Surianinov, T. Kovalevska// Materials Science Forum 6th International Conference "Actual Problems of Engineering Mechanics" (APEM 2019), ISSN:1662-9752. – 2019. - Vol.968. - P. 361-367.

 116. S. Neutov. Experimental Studies of Reinforced Concrete and Fiber-Reinforced Concrete Beams with Short-Term and Long-Term Loads/ S. Neutov, M. Sydorchuk, M. Surianinov// Materials Science Forum 6th International Conference "Actual Problems of Engineering Mechanics" (APEM 2019), ISSN:1662-9752. – 2019. - Vol.968. - P. 227-233.

 117. I.Tvardovskyi. The ability to determine the degree of damage to welds depending on damage to the welding elements/ I.Tvardovskyi, T.Kalinina, O.Chuchmai// Materials Science Forum 6th International Conference "Actual Problems of Engineering Mechanics" (APEM 2019), ISSN:1662-9752, Vol.968, p.240-247.

 118. M.Surianinov. Analytical and computer research of stability of three-layer shells, supported by stiffness ribs/ M.Surianinov, T.Yemelianova, D.Lazareva// «International Journal of Engineering & Technology», 7 (4), pp 6797-6800.

 119. Сур’янінов М.Г. Аналітичні і експериментальні дослідження вільних коливань сталефібробетонних балок/ Сур’янінов М.Г., Маковкіна Т.С.// Наукові Нотатки, Вип. 66., Луцк, 2019. с.351-355.

 120. Сурьянинов Н.Г. Єкспериментальные исследования свободных колебаний железобетонных и фибробетонных балок/ Сурьянинов Н.Г., Маковкина Т.С.// Вісник ОДАБА, Збірник наукових праць, вип.74, березень 2019, стр. 75-81.

 121. Бекірова М.М. Статика внецентрено стиснутих стержнів/ Бекірова М.М., Кобринець В.М.// Вісник ОДАБА, Збірник наукових праць, вип.75, червень 2019, стр. 27-36.

 122. Крутій Ю.С. Аналітичний розв'язок диференціального рівняння згину прямокутної пластини на змінній пружній основі/ Крутій Ю.С., Сур’янінов М.Г., Карнаухова Г.С.// XIX International Conference "Dynamical system modelling andstability investigation", Modeling & Stability, Proceedings of conference reports. Kiyv, may 22-24, 2019. pp.96-97.

 123. Крутій Ю.С. Аналітичний розв'язок диференціального рівняння осесиметричного згину круглої пластини на змінній пружній основі/ Крутій Ю.С., Сур’янінов М.Г., Карнаухова Г.С.// XIX International Conference "Dynamical system modelling andstability investigation", Modeling & Stability, Proceedings of conference reports. Kiyv, may 22-24, 2019. pp.98-99.

 124. Крутій Ю.С. Дослідження коливання ортотропної пластини числово-аналітичним методом граничних елементів/ Крутій Ю.С., Сур’янінов М.Г.// Збірник наукових праць "Математичні проблеми механіки неоднорідних структур". Вип.5. Луцьк, 2019. С. 58-59.

 125. Барабаш М.С. Нелинейная строительная механика с ПК ЛИРА-САПР. Навчальний посібник/ Барабаш М.С., Сорока М.М., Сур’янінов М.Г.// Издательство АСР. - Москва, 2019. - С. 236.

 126. Крутій Ю.С. Розрахунок систем із східчасто-змінною жорсткістю та з розподіленими параметрами. Монографія/ Крутій Ю.С., Сур’янінов М.Г., Чучмай О.М.// Одеса: ОДАБА, 2019. – 162 с.

 127. Сурьянинов Н.Г. Адаптация алгоритма численноаналитического метода граничных элементов к расчету перекрестнобалочных систем/ Сурьянинов Н.Г., Шиляев А.С.// International Academy Journal. Web of Scholar. 7(25), Vol.1. p.9-14 doi: 10.31435/rsglobal_wos/12072018/5971

 128. Крутій Ю.С. Скінченно-елементний аналіз осесиметричного згину круглих суцільних пластин на змінній пружній основі/ Крутій Ю.С., Сур’янінов М.Г., Сорока М.М., Карнаухова Г.С.// Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 2019. Вип. 68, стр.55-61.

 129. Сур’янінов М.Г. Експериментальні дослідження несучої здатності моднлі залізобетонної пустотної плити перекриття/ Сур’янінов М.Г., Неутов С.П., Корнеєва І.Б.// Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 2019. Вип. 68, стр.107-112.

 130. Яременко Н.О. Повреждение материалов в конструкциях/ Яременко Н.О., Яременко О.О.// VII Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы инженерной механики" ОДАБА, 2020р, с. 397-399.

 131. Яременко О.О. Nonlinear methods of calculation of structures under their complex loading/ Яременко О.О.// Конференція "Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions" Tallinn, Estonia, 2020, р. 48-51.

 132. Сорока М.М. Область прочности сечения при ограничении предельных деформаций/ Сорока М.М.// Тезисы докладов VII Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы инженерной механики". Одесса: ОГАСА, 2020. C. 324-325.

 133. Сорока М.М. Граничний стан арок, виготовлених із матеріалів, що мають різні характеристики/ Сорока М.М.// Тези доповідей 76-тої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії 21-22 травня 2020 року. Одеса: ОГАСА, 2020, с. 24.

 134. Ємел’янова Т.А. Аналіз стійкості тришарової оболонки з легким заповнювачем, яка підкріплена ребрами жорсткості/ Ємел’янова Т.А., Сур’янінов М.Г., Калініна Т.О., Балдук П.Г.// 7 Міжнародна конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” тези доповідей, Одеса 2020 С. 112-115.

 135. Калініна Т.О. Применение закаленного безопасного стекла в качестве ограждающих конструкций балконов/ Калініна Т.О., Твардовський І.О., Чучмай О.М.// 7 Міжнародна конференція “Актуальні проблеми інженерної механіки” тези доповідей, Одеса 2020, С. 134-137.

 136. Балдук П.Г. Розрахунок монолітної плити мосту в пк SOFiSTiK/ Балдук П.Г., Калініна Т.О., Чучмай О.М.// Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії, ОДАБА, 2020

 137. Балдук П.Г. Використання сучасного програмного забезпечення для проектування будівель та споруд у навчальній дисципліні «Вступ до будівельної справи»/ Балдук П.Г., Балдук Г.П.// Матеріали 25 Міжнародної науково-методичної конференції “Удосконалення підготовки фахівців”. ОДАБА, 2020

 138. Балдук П.Г. Робочі аспекти BIM-менеджменту/ Балдук П.Г., Лазарєва Д.В., Балдук Г.П.// Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Економіка та управління: сучасний стан та перспектива розвитку», ОДАБА, 2020.

 139. Вигнанець М.М. EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL FIBER CONCRETE/ Вигнанець М.М., Неутов С.П., Сур’янінов М.Г., Маковкіна Т.С.// International Journal of Recent Scientific Research. Vol. 11, Issue, 07 (A), July, 2020, pp. 39100-39104.

 140. Сур’янінов М.Г. Comparative analysis of strength and deformation of reinforced concrete and steel fiber concrete slabs/ Сур’янінов М.Г., Неутов С.П., Корнеєва І.Б.// E3S Web Conf. Volume 166, 2020. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). 22 April 2020