Історія кафедри

Зав. кафедри з 1951 р. по 1987 р. д.т.н., професор Прокопович І.Є. (1912-1995)

Зав. кафедри з 1987 р. по 2013 р. д.т.н., професор Яременко О.Ф.

Зав. кафедри з 2013 по 2015р.р. к.т.н., професор Кобринець В.М.

Зав. кафедри з 2015р. д.т.н., професор Сур’янінов М.Г.

Кафедра Будівельної механіки як самостійна структурна одиниця нашої академії (на той момент - Одеського гідротехнічного інституту), існує з вересня 1951 р. Її першим і беззмінним завідувачем до 1987 р. був Ігор Євгенович Прокопович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки України, Почесний академік Російської Академії архітектури і будівельних наук, 100-річчя з дня народження якого академія святкувала у 2013 році.

За роки праці І.Є. Прокоповичем видано більш ніж 150 наукових статей, 4 монографії, підручник з грифом Мінвузу СРСР. Він був нагороджений орденами – Вітчизняної війни, Червоної зірки, знак Почесті, двома орденами Трудового Червоного Прапору, багатьма медалями. За плідний труд йому було присвоєно почесне звання Заслуженого діяча наук України. В 1995р. він був обраний іноземним членом Російської академії архітектури і будівельних наук.

Кафедра Будівельної механіки з моменту заснування взяла на себе викладання курсів будівельної механіки, теорії пружності, з 1967 р. – обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках.

В 1975 р. частина співробітників кафедри перейшла на засновану на факультеті КПЦБ нову кафедру прикладної математики і обчислювальної техніки. Тоді було розроблено курс будівельної механіки просторових систем, були включені розділи „Метод скінчених елементів” та „Розрахунок пологих оболонок”.

З 1987 р. до 2013 р. кафедрою завідував д.т.н., професор Яременко О.Ф., який додав багато зусиль для розвитку кафедри та академії. На той час викладачі кафедри Будівельної механіки читали загальний курс будівельної механіки стержневих систем та оболонок, спецкурси по розділам „Оптимальне проектування будівельних конструкцій”, „Методи скінчених та граничних елементів”, „Імовірнісні методи розрахунку будівель та споруд”, „Основи теорії надійності”, „Вплив навколишнього середовища на роботу конструкцій та споруд”, „Інженерні споруди”.

Професор Яременко О.Ф. розробив прикладну теорію повзучості та тривалої міцності залізобетонних площинних елементів та оболонок з придбаною анізотропією внаслідок різного опору бетону розтягу-стиску та тріщиноутворення, видав біля 140 наукових праць та 6 навчальних посібників, керував підготовкою і захистом інженерних дипломів та кандидатських дисертацій, був членом вчених рад по захисту дисертацій ОДАБА і Національного університету «Львівська політехніка», членом редколегій вісників ВНЗ Одеси, Рівне, Львова, журналу «Бетон і залізобетон в Україні». Він нагороджен знаками «Відмінник освіти України» і «За наукові досягнення».

З 2013 по 2015 роки кафедру очолював к.т.н., професор Кобринець В.М. В 1973р. він після закінчення аспірантури під керівництвом професора І.Є. Прокоповича захистив кандидатську дисертацію і продовжив наукову і методичну роботу та невдовзі розширив коло досліджень з урахуванням впливу навколишнього середовища та стан вже існуючих споруд. За рішенням ВАК України в 2008р. В.М. Кобринець стає професором кафедри, а 2013 року виконував обов’язки завідуючого кафедри.

З вересня 2015 року кафедру очолює д.т.н., професор Сур’янінов М.Г., випускник Одеського інженерно-будівельного інституту. Автор 40 навчальних посібників і монографій, а також 300 наукових статей. Область наукових інтересів: «Чисельні методи розрахунку конструкцій», «Сталефібробетонні конструкції». Під керівництвом професора Сур’янінова було захищено 8 кандидатських та 3 докторські дисертації.

На сьогодні кафедра викладає дисципліни з 22 найменувань, в тому числі:

- Будівельна механіка (загальний курс та спецкурси)

- Системи автоматизованого проектування

- Механіка транспортних споруд (загальний та спецкурси)

- Оптимальне проектування будівельних конструкцій

- Теорія та методи розрахунку просторових споруд

- Розрахунок сучасних інженерних споруд

- BIM- технології

- Об`ємне проектування

- Інформаційні технології та моделювання в проектуванні і будівництві

- Основи механіки деформованого твердого тіла

Колектив кафедри постійно дбає про підвищення рівня наукової, викладацької та методичної роботи, про поповнення своїх рядів талановитою молоддю.

Значну увагу кафедра приділяє методичній роботі. Це, окрім щоденної рутинної праці викладачів, є розробка методичних вказівок та рекомендацій, їх редагування та видавництво. З усіх дисциплін видані вихідні дані та методичні вказівки, лекційні конспекти та інші посібні матеріали.

За останні 3 навчальні роки написано 21 нових найменувань методичної літератури з базових курсів і спеціальних курсів вивчення будівельної механіки. На кафедрі створена електрона бібліотека підручників та навчальних посібників за тематикою навчальних курсів дисциплін, які викладаються, і з суміжних питань.

Основні напрямки наукової роботи кафедри протягом її більш ніж 60-річного існування полягають в теоретично-експериментальному обґрунтуванні впливу повзучості на напружено-деформований стан, міцність та стійкість залізобетонних стержнів, стержневих систем та оболонок.

У 1960 році І.Є. Прокопович захистив докторську дисертацію "Вплив тривалих процесів на напружений та деформований стан споруд", у 1963 р. видав монографію під тією ж назвою. Сьогодні рідко можна зустріти роботу з повзучості бетону, де не було б посилання на цю книгу, її автор ввійшов у число провідних спеціалістів світу з теорії повзучості, яка стала основною темою його наукової діяльності, головною справою його життя і основним напрямком школи професора Прокоповича. Таким чином, наукова школа кафедри з дослідження впливу тривалих процесів на напружений та деформований стан конструкцій та споруд була заснована проф. І.Є. Прокоповичем у 1963 р.

У рамках наукової проблеми кафедри підготували і захистили докторські дисертації І.Н. Слезингер (1974 р.), І.І. Темнов (1982 р.), О.Ф. Яременко (1989 р.), М.М. Застава (1993 р.).

Захистили кандидатські дисертації, працювали та працюють в академії, на Україні, в ближньому і дальньому зарубіжжі більше 50 чоловік, у числі яких: І.П. Єременок, М.Ф. Какосіміді, В.В. Крисальний, Ю.А. Шафрановський, Рекша В.В., Рашид Мехадден, Фарис Абед Аль Хафаддих Алі — Теорія повзучості бетону, контактні задачі, термонапружений стан бетонних масивів; — В.І. Барановський, А.С. Моргун, В.І. Шатохін, Мусбау Салау Амяо, В.А. Зедгенідзе, Д.В. Бабенко, І.Л. Ковальова, В.Ф. Мазур, В.І. Половець, І.І. Темнов — Напружений стан, деформативність і тривалий опір залізобетонних стержнів і стержневих систем; — В.М. Кобринець, М.В. Штейнберг, А.С. Лінник, Б.А. Айзен, М.М. Бекірова, О.О. Калінін,. Н.О. Малахова, Н.Р. Міхєєва, А.М. Орлов, М.М. Сорока, О.І. Хоменко, Т.О. Калініна, С.В. Петраш — Стійкість стержнів, стержневих систем і оболонок; — І.І. Темнов, С.Ф. Неутов, А.Г. Куковський, Ю.М. Хлоповський — Технологічні напруги у переднапруженому залізобетоні; — О.Ф. Яременко, Є.У. Єньков, О.Я. Мельник, В.С. Гапшенко, І.М. Коздоба, П.Г. Балдук, В.В. Мельник, Чинь Ким Дам, Ю.О. Школа, Баасар Фарадж, Г.П. Коломійчук, Єль-Дхайбі — Теорія тривалого деформування залізобетонних стержнів пластин і оболонок з тріщинами; — М.М. Застава, Н.О. Соколова — Регулювання розрахункової надійності залізобетонних конструкцій; — 3.В. Гойванюк, І.О. Твардовський, Л.В. Чорна, І.Б. Корнеєва, Мухаммед Єль Ніадж, Алі Адель — Вплив режиму зведення і оточуючого середовища на міцність залізобетонних конструкцій.

В докторській дисертації О.Ф. Яременко, яка захищена в 1989 р., розроблена прикладна теорія повзучості та тривалої міцності плоских залізобетонних елементів та конструкцій як анізотропних тіл. Напрямки анізотропії обумовлені орієнтацією площадок головних напружень та різним опором бетону розтягу і стиску. Оригінальними експериментами на дисках та балочних плитах встановлені міцність та особливості деформування плоских елементів при нахильній орієнтації тріщин до арматури. Розв’язок фізично-нелінійних задач виконувався варіаційно-різницевим методом чи методом скінчених елементів в сполученні з методом змінних параметрів пружності та початкових деформацій. Проф. Яременко О.Ф. довгий час був керівником наукової проблеми кафедри “Методи розрахунку деформативності та несучої здатності споруд при тривалому навантаженні та впливі навколишнього середовища”.

Серед завдань, вирішених на кафедрі будівельної механіки на допомогу виробництву є такі: Обґрунтовані методами математичної статистики пропозиції з визначення граничних значень характеристик повзучості та усадки бетону і класифікація бетону за ступенем визрівання, за описом кривих тривалого деформування; Розробка практичних способів визначення переміщень залізобетонних стержнів, вияв особливостей тривалого опору таких стержнів при вигині і стиску; Розробка методів розрахунку залізобетонних конструкцій з плоских елементів при тривалому впливі навантаження; Дослідження процесу формування сил зчеплення між арматурою і бетоном у процесі його термообробки та ін.

Вирішення температурної задачі дало можливість в свій час розрахувати температурний режим масивної залізобетонної плити Каховської ГЕС; дослідити термонапружений стан бетонного блока водобою Дніпродзержинської ГЕС, дати рекомендації з розчленування на блоки і бетонування масивних бетонних плотин Братської та Красноярської ГЕС.

В розвиток наукової школи І.Є. Прокоповича та О.Ф. Яременко вже дають плоди навчальні класи нової школи – вплив режиму зведення та навколишнього середовища на деформативність та міцність споруд, впроваджені професором В.М. Кобринцем та доцентом І.О. Твардовським.

Колектив кафедри будівельної механіки у 2020 році.

Співробітники кафедри регулярно публікують статті та посібники з будівельної механіки та розрахунку конструкцій у різних збірниках наукових праць. Викладачі та здобувачі кафедри виступають з доповідями на науково-технічних, науково-методичних конференціях, які проводяться як в академії, так і за її межами.

Викладачі та здобувачі кафедри регулярно стажуються і підвищують свій професійний рівень в різних вузах та на виробництві, беруть активну участь у виконанні господарських тем (річний обсяг виконаних робіт складає в середньому 100 тис.грн.). Доцент Твардовський І.О. регулярно залучається міською владою в комісії з розслідування аварій в інженерно-будівельних спорудах.

Як і всі викладачі академії, члени колективу кафедри проводять регулярну виховну роботу серед студентів: є кураторами академічних студентських груп, беруть участь у спільно проведених спортивних і громадських заходах, відвідують студентські гуртожитки.

За дорученням Приймальної комісії співробітники кафедри проводять профорієнтаційну роботу в загально-освітніх учбових закладах м. Одеси, в районах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, в т.ч. в центрах зайнятості, в коледжах та технікумах, і ця робота дає певні результати.

У складі кафедри: завідувач кафедри д.т.н., професор Сур’янінов М.Г., к.т.н., професора Балдук П.Г., Сорока М.М., к.т.н., доценти Твардовський І.О., Бекірова М.М., Яременко О.О., Чучмай О.М., асистент Кіріченко Д.О. Учбово-допоміжний персонал - зав. лабораторією Попогребський О.В., інженери Головата З.О., Злотковський С.В., ст. лаборант Злотковська Т.Ю.