Основные публикации

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

 1. Яременко О.Ф. Будівельна механіка у прикладах/ Яременко О.Ф., Щебанін В.С., Орлов А.М., Сорока М.М., Калініна Т.О.// Навчальний посібник. – Одеса.- 2003.
 2. Яременко О.Ф. Приклади розрахунку та проектування балкових прогонових будов залізобетонних мостів/ О.Ф. Яременко, В.Г. Кваша, Н.О. Яременко, І.О. Твардовський, О.О. Яременко, О.М. Чучмай. – Одеса. – 2011. – с.312
 3. Дащенко А.Ф. ANSYS в задачах инженерной механики / А.Ф. Дащенко, Д.В. Лазарева, Н.Г. Сурьянинов / Изд. 2-е, перераб. и доп. Под ред. Н. Г. Сурьянинова. ― Одесса. ― Пальмира, 2011. ― 505 с.
 4. Дащенко А.Ф. Численно-аналитический метод граничных элементов / А.Ф. Дащенко, Л.В. Коломиец, В.Ф. Оробей, Н.Г. Сурьянинов ― Одесса: ВМВ, 2010. ― В 2–х томах. ― Т.1. ― 416 с. ― Т.2. ― 512 с.
 5. Сур’янінов, М.Г. Расчет пластин численно-аналитическим методом граничных элементов. Ортотропные и ребристые пластины / М.Г. Сур’янінов, И.В. Павленко // LAP LAMBERT Academic Publishing, - 2013, - 184 с.
 6. Сурьянинов, Н.Г. Строительная механика плоских и пространственных систем: учеб. пособие/ Н.Г. Сурьянинов; Астропринт. – Одесса: 2012. - 408 с.
 7. Сурьянинов, Н.Г. Практикум по строительной механике плоских и пространственных систем: учеб. пособие/ Н.Г. Сурьянинов; Астропринт. – Одесса: 2014. - 228 с.
 8. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України / М.М. Сорока, Співробітники ДП НДІБК та Асоціації Українського сейсмостійкого будівництва, ВАТ КиївЗНДІЕП, ОДАБА, КримГІІНТІЗ,, Мінрегіон України // Київ, ДП «Укрархбудінформ», 2014, 110 с.
 9. Сорока Н.Н., Моргун А.С. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ,2010, 244с.
 10. Сорока Н.Н. Системи автоматизованого проектування в будівництві. Навчальний посібник, Вінниця, ВНТУ,2015, Сорока Н.Н., Моргун А.С., Андрухов В.М., Меть І.М.
 11. Сорока Н.Н. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник. Сорока Н.Н., Моргун А.С.Вінниця, ВНТУ,2010, 244с.
 12. Сур’янінов, М.Г. Згин кругової циліндричної оболонки зі змінною товщиною// М.Г. Сур’янінов, Ю.С. Крутій// Вісник Хмельницького національного університету. -2016.-№2 (235). –С. 116-121.
 13. Сурьянинов, Н.Г. Компьютерные и Экспериментальные исследования модели кесонного перекрытия// Н.Г. Сурьянинов, И.А. Твардовский, А.М. Чучмай// Вісник Хмельницького національного університету. -2016.-№2 (235). –С. 186-190.
 14. Сур’янінов, М.Г. Аналітичний розв’язок задачі про вільні коливання прямокутної пластини, що лежить на змінній пружній основі// М.Г. Сур’янінов, Ю.С. Крутій// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк. -2016. – №53. – С.84-92
 15. Сур’янінов, М.Г. Чисельна реалізація аналітичного розв’язку задачі про вільні коливання прямокутної пластини, що лежить на змінній пружній основі// М.Г. Сур’янінов, Ю.С. Крутій// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк. -2016. – №54. – С.167-171
 16. Балдук, П.Г. Алгоритм определения BAL-индекса и методики получения сравнительных характеристик с его использования//П.Г. Балдук, Г.П. Балдук// Актуальные проблемы инженерной механіки: тезисы докл. ІІІмеждународной конф./ОДАБА.-Одесса, 2016.-С.16-20.
 17. Твардовський, І.О. Встановлення віку корозії металу// І.О. Твардовський, Г.С. Чобан, В.Ю. Вандинський// Актуальные проблемы инженерной механіки: тезисы докл. ІІІмеждународной конф./ОДАБА.-Одесса, 2016.-С.202-206.
 18. Бекирова М.М. Несущая способность балок при рвсчете по первому предельному состоянию/ М.М. Бекирова, Т.А. Калинина// Весник КНУТД. -2016.- №3(98). -С.19-31
 19. Еньков Е.У. К анализу распределения сдвигодых усилий в железобетонных балках-стенках/ Е.У. Еньков, А.В. Попов// Вісник ОДАБА.-2016.-№61.-С.25-27
 20. Калинина Т.А. Проектирование и расчет композитних пластин с использованием пакета ANSYS// Т.А. Калинина, Д.В. Лазарева, А.И. Потапенко// Весник КНУТД. -2016 .-Т.96, №2. -С.61-67.
 21. Яременко Е.А. Приближенная методика определения жесткости железобетонных элементов / Е.А. Яременко, Н.А. Яременко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2016. - №32. - с. 290 – 295.
 22. Яременко Е.А. Диаграммы деформирования бетона и каменной кладки / Е.А. Яременко, Н.А. Яременко // Вісник ОДАБА. – 2016. - № 63. – с. 103 – 109.
 23. Чучмай, А.М. Расчет кессонных перекрытий численно-аналитическим методом граничных элементов / А.М. Чучмай, П.Г. Балдук, Н.Г. Сурьянинов // Вестник КНУТД. — Киев, 2016, вып. 2(95). — С. 129-139.
 24. Совгира, В.В. Процесс деформирования и разрушения одноосно сжатого бетона на основе полных равновесных диаграмм/ В.В. Совгира//Актуальные проблемы инженерной механіки: тезисы докл. ІІІмеждународной конф./ОДАБА.-Одесса, 2016.-С.196-202.
 25. Ковров, А.В. Идентификация систем с перекрестными связями с использованием теории графов / Ковров А.В., Шиляев А.С., Чучмай А.М. // Вісник ОДАБА – 2015 - №60 – С. 435-439
 26. Шиляєв, О.С. Застосування графічного інтерфейсу користувача при реалізації числено-аналітичного методу граничних елементів у MATLAB/О.С. Шиляєв// Актуальные проблемы инженерной механіки: тезисы докл. ІІІмеждународной конф./ОДАБА.-Одесса, 2016.-С.238-240.
 27. Моргун, А. С. Прикладання основ будівельної механіки до сучасних числових методів аналізу міцності будівельних конструкцій / А.С. Моргун, М.М. Сорока, С.О. Цимбал, В.О. Литвинюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, ВНТУ, №1, 2015 (18), с.74-79.
 28. Моргун, А.С. Компонування матриці жорсткості стержневої системи / А.С. Моргун, М.М. Сорока, В.О. Задорожнюк, Д.В. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, ВНТУ, №1, 2015 (18), с.80-85.
 29. Крутій Ю.С. Розрахунок на коливання стрижневих елементів змінної жорсткості методом прямого інтегрування / Ю.С. Крутій, В.І. Шваб’юк, М.Г. Сур’янінов // Проблеми міцності: науковий журнал. – Київ, 2016. – №3.  С. 58–68.
 30. Сур’янінов, М.Г. Механіка деформівного твердого тіла: минуле і сьогодення. [Навчальний посібник] / М.Г. Сур’янінов, Є.У. Єньков – Одеса: ОГАСА, 2017. – 146 с.
 31. Сорока М.М. ANSYS в завданнях стійкості плоских стрижневих систем. [Навчальний посібник] / М.М. Сорока – Одеса: ОГАСА, 2017. – 144 с.